Katowice K-I-T
Zaloguj się Zarejestruj się Kontakt  

Co was martwi

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), często nazywany nadruchliwością, charakteryzuje się trudnościami z wykonywniem działań celowych z powodu impulsywności, nadmiernej aktywności ruchowej oraz trudności z koncentracją  uwagi na określonym obiekcie.   
Czytaj więcej

Adopcja

Adopcja polega na przyjęciu do rodziny dziecka, które nie jest biologicznym potomkiem danej pary i stworzeniu z nim więzi, która będzie poodobna/tożsama do więzi rodzicielskiej.
Czytaj więcej

Agresja

Agresja stanowi reakcję na gniew. Możemy wyróżnić agresję instrumentalną oraz wrogą. Instrumentalna jest wyzwalana posiadaniem rzeczy, przemiotów, wartości, które należą do innego człowieka. Agresja wroga jest powodowana zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy.
Czytaj więcej

Alkoholizm

Alkoholizm jest  psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu. W małych dawkach alkohol przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni, zabawni. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań.
Czytaj więcej

Autyzm

Autyzm jest  poważnie upośledzającym zaburzeniem rozwojowym. Charkteryzuje się trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi, zakłócenimi funkcjonowania umysłowego i motorycznego,  nieumiejętnością posługiwania się mową oraz problemami z budowniem tożsamości. 

Czytaj więcej

Choroba alkoholowa

Alkoholizm jest  psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu etylowego, czyli  środka spowalniającego funkcjonowanie systemu nerwowego. W małych dawkach alkohol przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni, zabawni, błyskotliwi. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań, usypia części mózgu odpowiedzialne za zachowania wyższego rzędu, typowo ludzkie. W maksymalnych paraliżuje ośrodki nerwowe powodując śmierć. Alkoholizm jest choroba chroniczną, postępującą i śmiertelną. Długotrwałe nadużywanie prowadzi do   chorób nie tylko fizycznych (marskość wątroby), lecz i psychicznych (zespół amnestetyczny Korsakova).
Czytaj więcej

Demencja (otępienie)

Główną cechą demencji, czyli otępienia jest pogarszanie się funkcjonowania mózgu, pojawiające się po osiągnięciu jego pełnej dojrzałości, czyli mniej więcej po piętnastym roku życia.

Otępienie jest postępujące (najczęściej) lub utrzymuje się na stałym poziomie, w rzadkich przypadkach bywa odwracalne.

Czytaj więcej

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to rozpowszechnione zaburzenie otępienne występujce głównie w wieku podeszłym, u niektórych osób jednak pojwia się przed okresem starości (mówimy wówczas o wczesnym początku choroby).

Omawianemu zaburzeniu towarzyszą charakterystyczne objawy demencji o dyskretnym, rozmytym początku, które rozwijaja się powoli, ale zyskuja coraz bardziej destrukcyjny przebieg, kończąc się wegetacją i śmiercią.

Czytaj więcej

Demecja naczyniowa

Przyczyną demencji naczyniowej są wielokrotne zawały naczyń mózgowych powodujące przerwanie dopływu krwi do niewielkich obszarów mózgu, zwane małym udarem", a wywołane chorobą naczyń krwionośnych.

Czytaj więcej

Choroba Picka

Choroba Picka jest zwyrodnieniową chorobą mózgu, rozpoczynajcą się pomiędzy czterdziestym piątym a pięćdziesiątym rokiem życia.  

Czytaj więcej

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona  jest to postępującym, zwyrodnieniowym schorzeniem oœrodkowego uk³adu nerwowego, przebiegającym powoli i prowadzącym nieuchronnie do inwalidztwa. Zaburzenie to nie jest bezpośrednią przyczyną śmierci, lecz znacznie pogarsza jakość życia i wiąże się z potencjalnie śmiertelnymi powikłaniami, na przykład zapaleniem płuc. Jedną z charakterystycznych cech tej choroby jest demencja.

Czytaj więcej

Choroba Huntingtona (pląsawica)

Choroba Huntintona (pląsawica) to zburzenie uwarunkowane, charakteryzujące się zwyrodnienieniami w ośrodkowym układzie nerwowym.  

Czytaj więcej

Depresja

Depresja może przyjść nagle,  ‘bez powodu’, może być następstwem przewlekłej choroby fizycznej, wiązać się z przeżyciami z dzieciństwa, bezrobociem, żałobą, problemami rodzinnymi lub dramatycznymi wydarzeniami, wpływającymi w istotny sposób na życie.
Czytaj więcej

Depresja wielka

Depresja wielka - zwana też kliniczną, bądź ciężką. Przyjmuje postać nawracających epizodów. Typowe objawy występują licznie i utrzymują się bardzo uporczywie, nie przeplatane okresami normalnego nastroju. Postawienie diagnozy następuje w przypadku, gdy smutek, przygnębienie oraz niezdolność do odczuwania przyjemności trwają przez co najmniej dwa tygodnie, zajmując większą część dnia. Szczególną odmianą wielkiej depresji jest typ melancholijny – chory wybudza się wcześnie rano i odczuwa znaczne pogorszenie samopoczucia przed południem, nie czuje łaknienia i traci masę ciała.

Czytaj więcej

Depresja endogenna

Jest to określenie depresji wywołanej czynnikami czynnikami wewnętrznymi, czyli uwarunkowanej biologicznie, na przykład poprzez dziedziczenie, wrodzony układ receptorów czy poziom substancji chemicznych w mózgu bądź też hormonów. Może zatem wystąpić pomimo braku przyczyn w postaci stresujących wydarzeń zewnętrznych. Zwykle bywa ostra w przebiegu, trudna w leczeniu, często nawracająca.

 

Czytaj więcej

Depresja maskowana

Depresja maskowana (poronna) - jest to depresja objawiająca się pod postacią dolegliwości  cielesnych zasłaniających niejako dolegliwości psychiczne. Najczęściej występują bóle niewiadomego pochodzenia, zaparcia, biegunki, skurcze, które nie mają podłoża.
Czytaj więcej

Depresja egzogenna

Depresja egzogenna (reaktywna) – jest wywołana silnie stresującym zdarzeniem, zazwyczaj dotyczącym utraty cenionych wartości, bliskiej osoby, zdrowia, pracy.
Czytaj więcej

Dystymia

Dystymia - zwana również depresją nerwicową lub subdepresją. Jest to zaburzenie przewlekłe, trwające powyżej dwóch lat.
Czytaj więcej

Depresja wieku podeszłego

Depresja wieku podeszłego – jest chorobą występującą po 65. roku życia. Cechuje się nieco innymi objawami i jest trudna do zdiagnozowania ze względu na współwystępujące schorzenia, często również mylona z demencją. 

Czytaj więcej

SAD Sezonowe zaburzenie afektywne

Depresja sezonowa występuje szczególnie u mieszkańców chłodnych stref klimatycznych oraz u ludzi młodych, cierpią też na nią małe dzieci. Epizody wiążą się między innymi ze zmianami ilości światła słonecznego i temperatury, co z kolei prowadzi do zmian chemicznych w organizmie.
Czytaj więcej

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa - pojawia się w ciągu trzech miesięcy od porodu, trwa dwa do sześciu miesięcy. Obecnie uważa się, że jest wynikiem wielu czynników: psychologicznych, społecznych i środowiskowych.
Czytaj więcej

Lęk (nerwica)

Zaburzenie lękowe (zwane popularnie nerwicowym) oznacza patologiczne natężenie lęku powodujące dysfunkcje zachowania, myślenia, emocji i zdrowia fizycznego. Reakcje lękowe tracą swoją adaptacyjną użyteczność. Stają się nieadekwatne do jakichkolwiek bodźców wewnętrznych czy zewnętrznych i obejmują coraz szerszą gamę sytuacji. 

Czytaj więcej

Agorafobia

Agorafobia oznacza strach przed przebywaniem w miejscach publicznych, zwłaszcza takich, z których trudno się wydostać (jak środki publicznego transportu, sale wykładowe, )
Czytaj więcej

Fobia specyficzna

Fobia specyficzna to silny, uporczywy, chroniczny, trwający minimum pół roku, nadmierny lub nieuzasadniony strach, wywołany przez obecność bądź antycypowanie wystąpienia określonego obiektu lub sytuacji, miejsca czy  wydarzenia, które nie stwarzają realnego zagrożenia. 

Czytaj więcej

Fobia społeczna

Fobia społeczna (lęk społeczny) to silny, wszechogarniający strach odczuwany w sytuacjach ekspozycji społecznej. 
Czytaj więcej

Lęk uogólniony

Zespół lęku uogólnionego charakteryzuje się występowaniem przemożnego, przewlekłego, uporczywego, nadmiernego, nierealistycznego lęku lub obawy zgeneralizowanego na rozliczne sytuacje lub wydarzenia.
Czytaj więcej

Panika

 

Napady paniki  pojawiają się znienacka, nie sprowokowane sytuacją, trwają przeciętnie od 10 do 20 minut, ich natężenie szybko maleje, powodują silne cierpienie i pozostawiają człowieka wyczerpanym, z tak zwanym „osadem lęku”, utrzymującym się do kilku godzin, żywiącego obawę przed  nawrotem.
Czytaj więcej

Zaburzenia somatomorficzne

Zaburzenia somatomorficzne (zaburzenia występujące pod postacią somatyczną) są to wyszczególnione w ICD-10 stany charakteryzujące się skargami na dolegliwości fizyczne lub ułomności występujące bez jakichkolwiek dowodów fizycznej patologii, które mogłyby je potwierdzić.

Czytaj więcej

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne to zaburzenie lękowe charakteryzujące występowaniem  niechcianych myśli lub przerażających wyobrażeń (obsesji), którym  towarzyszy przymus  wykonywania czynności  o charakterze natręctw(kompulsji), mających zneutralizować lęk lub zapobiec wystąpieniu zagrożenia .

Czytaj więcej

Hipochondria

Hipochondria występuje po 30stce. Charakterystyczna dla niej jest nienaturalna troska o zdrowie,koncentracja na konkretniej grupie objawów a nie na ich nadmiarze. Występują

różnorodne i uparcie podtrzymywane skargi na potencjalną chorobę somatyczną, pomimo braku jakichkolwiek dowodów. 

Czytaj więcej

Lęk separacyjny

Jak sama nazwa mówi jest to lęk przed oddzieleniem (seprcją) z obiektem przywiązania, chrakterystycznym głównie dla dzieci.
Czytaj więcej

Mobbing

Mobbing czyli specyficzna odmiana przemocy psychicznej charakteryzuje się długotrwałym nękaniem mającym na celu obniżenie czyjejś samooceny, wyrządzenie szkody i krzywdy, poniżenie. Mobberzy posługują się metodami psychomanipulacji, nie stosują zazwyczaj otwartej, jawnej agresji.
Czytaj więcej

Mobbing w szkole

Ofiary szkolnego prześladowania to najczęściej dzieci wyróżniające się jakimiś cechami fizycznymi - otyłe, rudowłose, dziwnie ubrane, mające wady wymowy. Również dzieci słabsze fizycznie, nieśmiałe, przewrażliwione, małomóne, wycofane, wstydliwe i nieszczęśliwe, wysokolękowe, samotne.
Czytaj więcej

Mobbing w pracy

Mobbing jest zjawiskiem społecznym polegającym na nękaniu w sytuacji pracy przez osobę przełożoną lub współpracowników. Mobberem może być jednostka lub grupa. Mobbing to odmiana przemocy psychicznej, mającej na celu zastraszenie, poniżenie, izolację z grupy, za pomocą metod kreowania "kozła ofiarnego".
Czytaj więcej

Moczenie się mimowolne (enurezja)

Moczenie się mimowolne (enurezja) jest zaburzeniem czynnościowym polegającym na nawykowym, mimowolnym oddawaniu moczu, zwykle w nocy, po osiągnięciu przez dziecko wieku pięciu lat, czyki czasu, w którym można oczekiwać zdolności do kontrolowania potrzeb fizjologicznych.
Czytaj więcej

Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem chrakterystycznym dla okresu dzieciństwa. U jego podłoża tkwi lęk, zaś polega  on na niemożności mówienia w sensie artykulacji głosu  w specyficznych sytuacjach społecznych, na przykład w szkole lub w grupie rówieśniczej. 
Czytaj więcej

Nieśmiałość

Nieśmiałość Wiąże się z dużą lękliwością, uczuciem skrępowania odczuwanym wobec innych ludzi czy też w pewnych, zwłaszcza nowych sytuacjach.
Czytaj więcej

Niska samoocena

Samoocena czyli poczucie własnej wartości jest dynamicznym systemem decydującym o jakości życia człowieka. Niska samoocena, czy też niestabilna jest predyktorem wielu zaburzeń psychicznych. Sprzyja między innymi depresji, stanom lękowym, zaburzeniom osobowości.
Czytaj więcej

Osobowość

Osobowość stanowi stały wzór myślenia, zachowania i emocji charakterystyczny dla danego człowieka, czyli odpowiednik tego, co w języku potocznym nazywamy charakterem. 
Czytaj więcej

Osobowość obsesyjno – kompulsyjna

Ludzie dotknięci tym zaburzeniem  nigdy nie są zadowoleni z siebie – domniemane braki i niedoskonałości  przysłaniają im rzeczywiste sukcesy i powodzenia. 
Czytaj więcej

Osobowość antyspołeczna

Osobowość antyspołeczną (dyssocjalną) znamionuje brak poszanowania reguł życia społecznego. 
Czytaj więcej

Osobowość borderline (z pogranicza)

Osobowość borderline (z pogranicza, chwiejną emocjonalnie) można opisać poprzez niestabilność i przechodzenie ze skrajności w skrajność, od idealizacji do deprecjacji.
Czytaj więcej

Osobowość histrioniczna

Osobowość histrioniczna  bazuje na uwodzeniu i dramatyzowaniu. Histrionicy odczuwają silną potrzebę przyciągania uwagi otoczenia, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, nie przebierając w środkach.
Czytaj więcej

Osobowość narcystyczna

Osobowość narcystyczna żywi nieuzasadnione przekonanie o własnej wielkości i wyjątkowości. 
Czytaj więcej

Osobowość unikowa (lękliwa)

Osobowość unikowa (lękliwa) charakteryzuje się wycofaniem społecznym i unikaniem kontaktów z ludźmi ze względu na silny, paraliżujący lęk przed byciem ocenianym i krytyką z ich strony. 
Czytaj więcej

Osobowość paranoiczna

Osobowość paranoiczna  określa człowieka żywiącego ogromną nieufność wobec otoczenia, nawet najbliższego: partnerów, dzieci, sąsiadów, współpracowników.
Czytaj więcej

Osobowość schizoidalna

Osobowość paranoiczna  określa człowieka żywiącego ogromną nieufność wobec otoczenia, nawet najbliższego: partnerów, dzieci, sąsiadów, współpracowników.
Czytaj więcej

Osobowość schizotypowa

Osobowość schizotypowa odznacza się osobliwością przejawianą na wielu płaszczyznach : wypowiedzi, ubioru, stylu bycia, zachowań. 
Czytaj więcej

Osobowość zależna

Osobowość zależna oznacza niesamodzielność . Osoby zależne nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
Czytaj więcej

Osobowość bierno-gresywna

Osobowość bierno - agresywna to zaburzenie wynikające z nieumiejętności wyrażania wprost swojej agresji, czy niezadowolenia natomiast manifestowanie jej w inny sposób, pozornie nieagresywny. 
Czytaj więcej

Problemy par

Im głębszy związek uczuciowy, tym większe prawdopodobieństwo konfliktu.
Czytaj więcej

Poronienie

Poronienie to utrata dziecka, które rodzi się, mimo że nie uzyskało wystarczającej dojrzałości fizycznej do życia. Poronienie może być spowodowane chorobą matki, chorobą samego płodu lub jego obumarciem wewnątrz macicy. Mogą je spowodować również urazy mechaniczne oraz silne przeżycia emocjonalne.


Czytaj więcej

Zdrada

Zdrada jest to zaangażowanie w inną relację podczas trwania związku. Zdrada może być fizyczna i oznaczać obcowanie fizyczne, może być również emocjonalna.
Czytaj więcej

Rozstanie (separacja, rozwód)

Rozkład lub ostateczny rozpad waznego związku uczuciowego jest potężnym stresorem i częstym powodem poszukiwania pomocy psychologicznej. Kłopoty małżeńskie są jedną z głównych przyczyn podatności na zaburzenia psychiczne: niedawno rozwiedzeni lub osoby pozostające w separacji stanowią niewspółmiernie wysoki odsetek wśród osób z problemami psychicznymi.
Czytaj więcej

Przemoc

Przemoc jest przestępstwem. Zjawiskiem, polegającym na intencjonalnym, umyślnym podejmowaniu działań lub ich zaniechaniu, naruszających prawa i dobra osobiste innej osoby. Wiąże się z narażeniem drugiego człowieka na śmierć, utratę zdrowia, godności, nietykalności  i wolności.
Czytaj więcej

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) polega na stosowaniu przemocy za pomocą narzędzi komunikacyjnych, takich jak  e-mail, chat, komunikatory, fora, blogi a także sms czy mms. Do jej przejawów zalicza się również tworzenie antystron internetowych oraz "podszywanie się" pod kogoś na przykład na blogu. Osobę posługującą się takimi metodami nazywa się stalkerem.
Czytaj więcej

Przemoc domowa

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) jest zjawiskiem społecznym, polegającym na stosowaniu różnych form i rodzajów przemocy-fizycznej, psychicznej, seksualnej, emocjonalnej i ekonomicznej- wobec domowników. Są to działania intencjonalne i bazujące na nierównowadze sił, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 
Czytaj więcej

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna polega na stosowaniu siły fizycznej, pod różnymi postaciami: policzkowanie, uderzanie, kopanie, szarpanie, duszenie.
Czytaj więcej

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to działanie za pomocą słów, które wyrządzają krzywdę drugiej osobie oraz różnorakich środków niewerbalnych, ale bez użycia siły fizycznej. Najczęstszymi formami tego rodzaju przemocy są grożby, wyzwiska, wymuszanie poczucia winy czy też wdzięczności tudzież milczenie, obrażanie się oraz cała gama gestów, wyrazów mimicznych, ekspresji.
Czytaj więcej

Przemoc w szkole

Przemoc w szkole może pojawicić się wśród uczniów oraz w kontaktach uczeń-nauczyciel. Przybiera różne formy, od fizycznej, poprzez psychiczną do emocjonalnej czy ekonomicznej. Jej rozprzestrzenianiu sprzyja szereg czynników.
Czytaj więcej

Reaktywne zaburzenie przywiązania (RAD)

Reaktywne zaburzenie przywiązania oznacza problemy z budowaniem oraz utrzymywaniem bliskich, satysfakcjonujących więzi, zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi, zwłaszcza opiekunami.
Czytaj więcej

Samookaleczanie

Samookaleczaniem nazywamy celowe, świadome uszkodzenia własnego ciała, za pomocą nacinania skóry, przypalania etc. Jest spowodowane tendencjami autoagresywnymi, pojawiającymi się w wyniku zaburzeń psychicznych, między innymi osobowości (borderline) czy depresyjnych.
Czytaj więcej

Schizofrenia

Schizofrenia  jest  ciężką i destrukcyjną chorobą psychiczną. Jej istotę stnowią zburzenia  treści myślenia, spostrzegnia, ekspresji emocjonalnej, rozpad integrcji psychicznej osobowości i woli,  nieprawidłowości motoryczne oraz wycofnie się ze świata społecznego do własnego wnętrza poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością.
Czytaj więcej

Schizofrenia paranoidalna

Postać paranoidalna - jej podstawowym wyróżnikiem są absurdalne, nielogiczne i zmienne urojenia, którym towarzyszą często wyraziste halucynacje. 
Czytaj więcej

Schizofrenia zdezorganizowana

Postać zdezorganizowna (schizofrenia hebefreniczna) zwykle pojawia w młodszym wieku niż inne postacie i prowadzi do  poważniejszej dezintegracji osobowości. Jak sama nazwa wskazuje, wzorzec ten charakteryzuje się głównie chaotyczną, pozornie bezcelową mową i zachowaniem. 

Czytaj więcej

Schizofrenia katatoniczna

Postać katatoniczna charakteryzuje się przemiennością okresów skrajnego zamknięcia oraz skrajnego pobudzenia, choć w niektórych wypadkach dominuje jedno z tych zachowań. 
Czytaj więcej

Schizofrenia niezróżnicowana

Postać niezróżnicowana - charakteryzuje się mieszaniną szybko zmieniających się wszystkich podstawowych objawów schizofrenii. 
Czytaj więcej

Stres

Stres jest fizyczną i psychiczną odpowiedzią organizmu na działanie różnych nacisków (wyzwań) środowiska, zwanych stresorami. Stresory zaburzają naszą równowgę, czyli stan homeostazy. Innymi słowy, stres pojawia się zawsze, gdy w życiu człowieka następują zmiany, do których musi się on przystosować.
Czytaj więcej

Stres pourazowy (PTSD)

PTSD, podobnie jak zespół stresu ostrego, może pojawić się wówczas, gdy osoba przeżyła dramatyczną sytuację lub była jej świadkiem, zetknęła się ze śmiercią lub bezpośrednim zagrożeniem życia, poważnym okaleczeniem albo doświadczyła zagrożenia własnej integralności fizycznej i integralności fizycznej osób trzecich. Jednocześnie jej reakcją był silny strach, poczucie bezradności i przerażenie.

Czytaj więcej

Stres w pracy

Doświadczanie długotrwałegu stresu w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego, czyli poczucia chronicznego zmęczenia i zniechęcenia, brakiem radości z wykonywanych zajęć, instrumentalnym traktowaniem ludzi.


Czytaj więcej

Zaburzenia przystosowania

Zaburzenia przystosowania stanowi nieadaptacyjną reakcję na stresory życia codziennego, występujące powszechnie, takie jak ślub, rozwód, narodziny dziecka i pojawia się w okresie trzech miesięcy od ich zadziałania. 
Czytaj więcej

Stres ostry (ASD)

Zaburzenie stresu ostrego występuje wówczas, gdy osoba przeżyła dramatyczną sytuację lub była jej świadkiem. Zetknęła się ze śmiercią, bezpośrednim zagrożeniem życia, okaleczeniem albo doświadczyła zagrożenia własnej integralności fizycznej i integralności fizycznej osób trzecich. Czuła silny strach,  bezradność i przerażenie.

Czytaj więcej

Zespół katastrofy

Zespół katastrofy jest reakcją charakterystyczną dla  ofiar  masowych katastrof , w których zginęło lub ucierpiało wielu ludzi.

Czytaj więcej

Tiki

Tiki są to uporczywe, powracające, nieregularne drgania lub skurcze określonej grupy mięśni.

Czytaj więcej

Zespół Tourete'a

Zespól Tourette'a jest skrajnym przykładem omawianego zaburzenia. Polegają na nagłym, niekontrolowanym pojawianiu schematycznych ruchów i wokalizacji. 

Czytaj więcej

Uzależnienie

Uzależnienie jest stanem pojawiającym się jako następstwo przyswajania substancji (n.p. alkohol, nikotyna, kokaina) lub podejmowania czynności (hazard), które początkowo sprawiają przyjemność, lecz z czasem stają się przymusowe i mają negatywny wpływ na codzienne życie i obowiązki, takie jak praca, związek, czy nawet zdrowie. Osoba uzależniona może nie zdawać sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim zachowaniem i problemów, które sprawia zarówno sobie jak i najbliższym.
Czytaj więcej

Uzależnienie od seksu

Uzależnienie od seksu (seksoholizm)- jest chorobą, która objawia się przymusowymi zachowaniami o charakterze seksualnym, które niosą destrukcyjne skutki dla człowieka i jego otoczenia.
Czytaj więcej

Uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm-jest  psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu etylowego, czyli  środka spowalniającego funkcjonowanie systemu nerwowego. W małych dawkach alkohol przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni, zabawni, błyskotliwi. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań, usypia części mózgu odpowiedzialne za zachowania wyższego rzędu, typowo ludzkie. W maksymalnych paraliżuje ośrodki nerwowe powodując śmierć.

 

 

 


 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Uzależnienie fizjologiczne

Uzależnienie fizjologiczne (fizyczne) stanowi wynik biologicznej adaptacji układu nerwowego do obecności danej substancji psychoaktywnej. Oznacza wystąpienie zespołu  abstynencyjnego odczuwanego jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle,biegunka, uczucie zimna, drgawki, wymioty). Leczenie musi zacząć się od detoksykacji, czyli odtrucia.

 

Czytaj więcej

Uzależnienie od hazardu

Uzależnienie psychiczne, znane też jako psychologiczne, mimo sugestywnej nazwy  ma swoje biologiczne, mózgowe podłoże i jest tak samo realne i szkodliwe jak uzależnienie fizjologiczne, z tą różnicą, że nie prowadzi do intoksykacji (zatrucia) organizmu.
Czytaj więcej

Uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od internetu (siecioholizm) – staje się problemem społecznym, choć nie zostało jeszcze sklasyfikowane jako jednostka chorobowa. Można je zdefiniować jako zaburzenie kontroli impulsów, bez intoksykacji. 
Czytaj więcej

Narkomania

 Uzależnienie od narkotyków (narkomania) – czyli substancji chemicznych, które mają zdolność przenikania do naszego mózgu i wpływania na jego aktywność (stąd nazwa substancje psychoaktywne). Narkotyki modyfikują czynności mózgowe wywołując sztucznie stany euforii, przyjemności, relaksu, fantazji czy  niebywałej sprawności intelektualnej.

 

Czytaj więcej

Uzależnienie od papierosów

Uzależnienie od papierosów – a dokładnie od zawartej w nich nikotyny, która wraz z  dymem tytoniowym dostaje się do płuc, gdzie zostaje wchłonięta przez nasyconą tlenem krew i rozpoczyna wędrówkę, by po kilku sekundach  dotrzeć do stacji docelowej- do mózgu. Tam powoduje swoistą eksplozję dopaminy, substancji odpowiedzialnej za doznawanie przyjemności (dopamina stoi również za uczuciem romantycznej miłości) oraz noradrenaliny, która powoduje ożywienie i aktywizację organizmu.
Czytaj więcej

Uzależnienie psychologiczne

Uzależnienie psychiczne, znane też jako psychologiczne, mimo sugestywnej nazwy  ma swoje biologiczne, mózgowe podłoże i jest tak samo realne i szkodliwe jak uzależnienie fizjologiczne, z tą różnicą, że nie prowadzi do intoksykacji (zatrucia) organizmu. 
Czytaj więcej

Pracoholizm

Uzależnienie od pracy (pracoholizm) - powoduje zaburzenie równowagi między  pracą a odpoczynkiem. Na  profil osoby narażonej składają się następujące cechy: perfekcja, przesadna skrupulatność,  ambicja, nastawienie na rywalizację, bezkompromisowość ale też nieśmiałość, niedowartościowanie, wysoka lękowość. Pracoholizm dotyka przeważnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracowników wyższych szczebli ( kierowników, menedżerów) oraz przedstawicieli wolnych zawodów.

Czytaj więcej

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania są spowodowane nadmiernym, obsesyjnym, patologicznym lękiem przed możliwością przybrania na wadze. Wyraża się w destrukcyjnym wzorcu zaspokajania głodu.

Zaburzenia odżywiania mają zatem charakter psychiczny, ale   wpływają w wymierny sposób na zdrowie fizyczne, w skrajnych wypadkach zagrażając nawet życiu.
Czytaj więcej

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny)

Anoreksja psychiczna (jadłowstręt psychiczny)  charkteryzuje się intensywnym lękiem przed przybraniem na wadze połączonym z odmową prawidłowego odżywiania. Zazwyczaj towrzyszy mu  bezpodstawne narzekanie na nadwagę, spadek ciężaru ciała poniżej 85% należnej wagi (albo u osób, które jeszcze rosną, o 15% mniejszy przyrost wagi w stosunku do wzrostu), zaburzenia obrazu własnego ciała, spadek samooceny a u kobiet, które miesiączkują, nieobecność przynajmniej trzech kolejnych miesiączek.
Czytaj więcej

Bulimia (żarłoczność psychiczna)

Bulimia psychiczna  (żarłoczność psychiczna) - wiele osób spełniających aktualnie kryteria bulimii psychicznej było w przeszłości zdiagnozowanych jako chore na anoreksję. Odwrotne przypadki zdarzają się bardzo rzadko.

 W kryteriach diagnostycznych bulimii w DSM-IV podkreśla się:
-częste występowanie epizodów przejadania się wraz z utratą kontroli nad tym procesem;
-patologiczne zachowania mające na celu zahamowania przybierania na wadze- stosowanie leków przeczyszczających, odwadniających, intensyfikujących trawienie, głodzenie się, intensywne ćwiczenia fizyczne.

By postawić diagnozę epizody takie muszą trwać co najmniej  dwa razy w tygodniu przez trzy miesiące.

Czytaj więcej

Napadowe objadanie się

Napadowe objadanie się to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem epizodów pochłaniania obiektywnie dużych (zbyt dużych) ilości jedzenia. Po napadzie pojawia się dyskomfort i poczucie winy, sam akt dokonywany jest częstokroć w tajemnicy. 
Czytaj więcej

Zanieczyszczanie się kałem (enkopreza)

Zanieczyszczanie się kalem (encopresis) dotyczy dzieci, które nie nauczyły się wypróżniać korzystając z urządzeń sanitarnych, pomimo ukończenia czwartego roku życia.

 

Czytaj więcej

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne to inaczej dobrostan, psychiczny i fizyczny oraz społeczny. Można je rozumieć jako brak chorób, ale nie tylko.
Czytaj więcej

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera charakteryzuje się znacznymi  długotrwałym upośledzeniem funkcjonownia społecznego, kontaktów z innymi ludźmi, interakcji z otoczeniem, co nieuchronnie niesie ze sobą wykluczenie, izolację i samotność. 

Czytaj więcej

Żałoba

Żałoba jest psychiczną, społeczną i cielesną reakcją, stanowiącą odpowiedź człowieka na utratę najwyżej cenionych wartości i choć kojarzy się głównie ze śmiercią najbliższych, może również pojawić się, gdy nagle zabraknie ważnego uczucia, nadziei, pozycji społecznej, bezpieczeństwa, majątku, zdrowia, pracy. 

Czytaj więcej
Wyświetlono rezultaty 1-29 z 29.
A
C
D
L
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Wasze historie
  • "Zdecydowałam się na skorzystanie z porady, ponieważ miałam problem dotyczący związku. Byłam pełna ob..."
  • "Psychoterapeuta pozwolił mi umieścić moje trudności w kontekście i uznać, że niewielu mogłoby sprost..."
  • "Kiedy wiesz, że coś jest z tobą nie tak, odczuwasz ból fizyczny albo emocjonalny niepok&oacut..."
Wszystkie historie
Znajdź specjalistę

Psycholog Dobrzejewice | Psycholog Pieszyce | Psycholog Radomsko | Psycholog Stąporków | Psychiatra Bakałarzewo | Psychiatra Brzeziny | Psychiatra Brzozów | Psychiatra Dąbrowa Tarnowska | Psychiatra Kazimierza Wielka | Psychiatra Kępno | Psychiatra Krosno Odrzańskie | Psychiatra Nowa Dęba | Psychiatra Oleśnica | Psychiatra Siemianowice Śląskie | Psychiatra Starogard Gdański | Psychiatra Zabrze | Psychiatra Złocieniec | Psychiatra Zwoleń | Psychoterapeuta Frombork | Psychoterapeuta Kraśnik | Psychoterapeuta Wrocław | Psychoterapeuta Złocieniec |

więcej..